درس‌های موجود

 • استاد: Tartifi zadeh (supervisor)
 • استاد: Zahra Marefati
 • استاد: Tartifi zadeh (supervisor)
 • استاد: Fatemeh Soleymansani
 • استاد: Tartifi zadeh (supervisor)
 • استاد: Zahra Alamshah
 • استاد: Tartifi zadeh (supervisor)
 • استاد: Masoumeh Bakhtiari
 • استاد: Elham Akbari
 • استاد: Negin Tahanpour
 • استاد: Elham Akbari
 • استاد: Parastoo Khanmohammad
 • استاد: Tartifi zadeh (supervisor)
 • استاد: Farnaz Saheri
 • استاد: Tartifi zadeh (supervisor)
 • استاد: Nafiseh Hoseinian
 • استاد: Maryam Kian nejad
 • استاد: Tartifi zadeh (supervisor)
 • استاد: Maedeh Naghibi